За какви потреби ДКП на Република Северна Македонија може да издаде потврда?


- Потврда за буква

- Потврда за име

- Потврда за државјански статус

- Потврда за живот – за корисници на македонска пензија

- Потврда за отслужена воена обврска

- Потврда за примено барање за отпуст од државјанство и др.

Последно ажурирање: 23 ноември 2020