Што е потребно за упис на новороденче и издавање на извод од матична книга на родени?


За упис на новороденче и издавање на извод од матична книга на родени (за новороденче) потребни документи се:

1. Копија од лична карта (пасош) од родителите и оригинал за проверка

2. Извод од матична книга на венчани или извод од матична книга на родени од родителите

3. Барање за издавање на извод од матична книга на родени за новороденче (Барање)

4. 100 ден. административна такса (Уплатница)

5. Уплата од 50 ден. на жиро-сметката на Управата за водење на матичните книги (Уплатница)

 

 

НАПОМЕНА: Раѓањето на дете се пријавува во рок од 30 дена од денот на раѓањето, во матичното подрачје на кое се родило детето.

Последно ажурирање: 23 ноември 2020